تاکسیرانی

نرم افزار تاکسیرانی:

 • نرم افزار تاکسیرانی مربوط به خودروهای حمل و نقل عمومی است
 • ابتدا تمامی خودروها ثبت می شوند.
 • مدارک هر خودرو شامل بیمه کارت ماشین،معاینه فنی و… ثبت می شوند
 • مسیر هر خودرو مشخص است.
 • اطلاعات کمک راننده ثبت می شود.
 • پروانه بهره برداری می توانند بگیرند.
 • سرویس مدرسه ثبت می کنند.
 • خودروهایی که از رده خارج شدند ثبت می شوند
 • تخلفات و شکایت های مربوط به هر خودرو ثبت می شود
 • قابلیت گزار ش گرفتن دارد
 • ثبت برگه خروج برای تردد خارج استان یا …
 • فیش های درآمدی صادر می کند
 • برای پرداختی های جریمه و… کدهای درآمدی تخصیص داده می شود