میدان بار

میدان بار:

نرم افزاری مخصوص واحدهای تجاری میدان از آن استفاده می شود که بخش های مختلف میدان مانند:حق العملکری و صافی و … در آن استفاده و به کار برده می شود