سیستم یکپارچه شهرسازی

نرم افزار نوسازی:

 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات معابر
 • امکان تخصیص کد شناسایی یکتا به معابر، که به وسیله آن مشخصات معابر از جمله :نام ، نوع و پیش معبر های آن مشخص گردد .
 • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات معابر
 • امکان آدرس دهی املاک و آپارتمان ها توسط این کد ها (شناسایی معابر) در این بانک
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات یک بلوک و معابر آن
 • ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به زمین یک ملک
 • ثبت ونگهداری اطلاعات مربوط به اضلاع و برهان آن
 • ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به ساختمانها
 • ثبت ، نگهداری و ویرایش اطلاعات مربوط به مالکین یک ملک یا آپارتمان
 • ثبت و نگهداری اطلاعات مزبوط به واحد کسبی
 • امکان انجام عملیات تفکیک و تجمیع بلوک از طریق سیستم و انتقال کلیه اطلاعات وابسته به ملک از بلوک قدیم به بلوک جدید
 • امکان انجام عملیات تفکیک و تجمیع ملک و انتقال کلیه اطلاعات وابسته به آن از ملک قدیم به ملک جدید
 • امکان انجام عملیات (انتقال مالکیت)از طریق سیستم
 • امکان ثبت و نگهداری کد های مورد نیاز در سیستم مانند کاربریها ، نوع معابر ، نوع مالکیت ها و …
 • امکان ذخیره و بازیابی سوابق مورد نیاز از اطلاغات بلوکها ، معابر ، املاک ، ساختمان ها ، آپارتمان ها ، مالکین و اطلاعات وابستهبه آنها در این بامک اطلاعاتی موجود می باشد .
 • امکان محاسبه و نگهداری سهم ارزش افزوده و سهم آتشنشانی برای هر بنا و انعکاس آنها در صورتحساب ها و گزارشات

نرم افزار درآمد:

 • قابلیت ثبت و نگهداری وصولیهای درآمد شهرداری(ساختمانی)
 • قابلیت تعریف انواع ردیف های درآمدی
 • قابلیت تعریف پارامترهای تأثیر گذار و فرمولهای محاسبه عوارض و جرائم هر یک از ردیف ها به صورت پارامتریک
 • قابلیت محاسبه عوارض و جرائم به صورت مکانیزه
 • قابلیت صدور فیش به تفکیک حساب های مختلف بانکی
 • ارتباط با سایر سیستمهای یکپارچه شهرداری
 • امکان تقسیط فیش های صادره و گزارشگیری از آن
 • امکان صدور نامه تامین اجتماعی

صدور برگه محاسبه عوارض درآمدی به صورت کارتابل

 

نرم افزار  کمیسیون ماده صد:

 • تعریف اطلاعات پارامتریک
 • تعریف اولیه مالکین
 • تعریف اطلاعات اولیه برای تشکیل پرونده
 • ثبت تمامی اطلاعات بازدید
 • امکان دبیرخانه کمیسیون ماده صد
 • ثبت اخطار و صدور آن
 • ثبت تصمیم گیری
 • صدور و چاپ رای بدوی
 • ثبت اعتراض
 • صدور و چاپ رای تجدید نظر
 • صدور رای قطعی و چاپ آنها و ابلاغ رای
 • تسویه حساب

اسکن تمامی سوابق پرونده و آرا در تمامی مراحل

نرم افزار  اصناف:

 • امکان تعریف اتحادیه های صنفی
 • محاسبه و نگهداری عوارض سالیانه هر یک ازاصناف براساس جدول قیمتهای اصناف
 • امکان محاسبه و صدور فیش سالیانه بصورت تکی و انبوه با ذکر میزان بدهیهای معوق
 • ثبت و نگهداری وصولیها و سوابق مالی هر صنف
 • امکان ایجاد و بروز نگه داشتن خودکار تاریخ مفاصای هر کسب با توجه به مبلغ عوارض سالیانه و تاریخ شروع بکار آن و پرداختهای کسب
 • امکان ثبت جداول قیمت سنوات مختلف اصناف
 • امکان صدور مفاصا
 • رویت عوارض ، صورتحسابها ، وصولیها و مفاصای هر صنف
 • امکان اعمال وصولی و محاسبه های مالی مربوط از طریق سیستم درآمد
 • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات اصناف و مالکین آن
 • امکان ثبت و دسترسی سوابق کسبی در یک محل کسب
 • یکپارچگی با سایر زیر سیستم های سیستم یکپارچه شهرسازی
 • قابلیت ذخیره سازی سابقه صنفی در واحد های صنفی با توجه به شغل ها ی دایر و مشخصات متصدیان آن
 • امکان تعریف نحوه محاسبات و پارامترهای دخیل درمحاسبه
 • تعیین ضرایب محاسبه عوارض اصناف
 • قابلیت صدور فیش صنفی بصورت موردی و جمعی
 • قابلیت اعمال تخفیف های تعیین شده روی حساب
 • امکان تعریف حسابهای مختلف
 • امکان ابطال فیش
 • امکان نگهداری سابقه پرداختی واحد های صنفی

بایگانی:

نرم افزار بایگانی به طور کلی بیشتر با نام سر و کار دارد.نام ها به طور پیش فرض آماده می شوند.همچنین می توانند این نام ها را به کارهای خود ارجاع دهند.برای هر کاربر دسترسی مشخص می کنند.می توانند از نام ها با فیلترهای متفاوت گزارش بگیرند.