Dp

دریافت و پرداخت:

نرم افزار دریافت و پرداخت نرم افزاری است که چک های وارده و صادره درآن ثبت می گردد

با استفاده از نرم افزار دریافت و پرداخت این امکان برای افراد فراهم شده تا کلیه امور مرتبط به دریافت و پرداخت های سازمان جهت اجرای خودکار فرآیندها را پیش بینی، پیاده سازی و اجرا نمایند.

یک نرم افزار دریافت و پرداخت به واسطه جمع آوری اطلاعات مالی از واحدهای مختلف سازمان در تصمیم گیری موثرتر در زمینه امور مالی سازمان مدیران را یاری خواهد نمود.

از دیگر کاربردهای نرم افزار دریافت و پرداخت می توان به کنترل موجودی سازمان و بررسی حساب های بانکی و سایر دارایی ها اشاره نموده که باعث انجام دقیق و به موقع امورمالی خواهد شد.