شهرسازی

نرم افزار شهرسازی:

 • یکپارچه شدن تشکیل پرونده شهرسازی ، نوسازی و اصناف و ماده صد
 • یکپارچه شدن بازدید شهرسازی ، نوسازی و اصناف و ماده صد
 • قابلیت ثبت اطلاعات جامع ملک
 • دسترسی سریع و آسان پرسنل به محتویات پرونده ها در بایگانی
 • استفاده از GIS جهت دسترسی به اطلاعات املاک
 • امکان تعریف گردش کار پرونده ها بر اساس عملیات اجرایی و فرم های تعریف شده در سیستم
 • کنترل گردش کار پرونده ها بر اساس تعاریف از پیش انجام شده
 • امکان ارجاع پرونده به واحد های اجرایی شهرسازی جهت انجام مراحل بعدی پرونده
 • محاسبات تایید نقشه و خودکار سازی عملیات واحد کنترل فنی
 • قابلیت تهیه پیشنویس پروانه و گواهی
 • قابلیت ثبت ، صدور و پاسخ استعلام های درخواست شده از قبیل استعلام دفترخانه و بانک
 • قابلیت صدور پروانه ساختمان
 • قابلیت صدور پایانکار
 • قابلیت تمدید پروانه ساختمان
 • قابلیت صدور گواهی عدم خلافی ساختمان
 • عملیات بازدید و نوبت دهی برای بازدید و مکانیزه کردن کار کارشناسان بازدید
 • ثبتگزارش مامور بازدید برای هر یک از درخواست ها
 • قابلیت تعیین نوع کاربری و طرحهای تفصیلی
 • قابلیت بررسی نقشه های ساختمان
 • امکان طراحی قالب کلیه گزارشات
 • امکان گزارش گیری تجمیعی در نقشه GIS
 • تهیه گزارش مدیریتی تعداد گواهی های صادره
 • تشکیل پرونده اولیه شهرسازی بااستفاده از اطلاعات بانک اطلاعاتی املاک و سایر اطلاعات ورودی
 • ثبت گزارش بر کف واولویت بندی و نظر کارشناس طرحهای تفصیلی
 • دسترسی به نقشه های طرح های تفصیلی مرتبط با ملک
 • قابلیت ثبت وصدور دستور نقشه
 • قابلیت ثبت تایید نقشه ارائه شده و ضمائم قابلیت صدور پیشنویس پروانه ساختمان
 • قابلیت ثبت تاییدیه مهندسین ناظر
 • قابلیت ثبت تخلفات وارسال اطلاعات پرونده ملک متخلف به دفتر تخلفات داخلی یا دفتر ماده صد یا کمیسیون ماده صد
 • قابلیت کنترل و ثبت پایانکار عملیات ساختمانی و صدورپایان کار
 • کنترل کارکرد هر یک از واحد های اجرایی شهرسازی