حسابداری و بودجه و اعتبارات

نرم افزار بودجه و اعتبارات:

 • تعریف سرفصل های بودجه و ارائه مراحل پیشنهاد و تصویب بودجه
 • امکان تخصیص اعتبار به سرفصل های هزینه و ارائه رسید اعتبارات
 • امکان ارائه گزارشات بودجه، تفریغ بودجه و تعادل درآمد بر هزینه
 • امکان تعریف و تنظیم بودجه بر اساس حساب شناور
 • تعبیه دوره های زمانی گوناگون در بودجه از طریق تعیین تاریخ شروع و تاریخ پایان
 • معرفی چندین پروژه با تعیین منابع تامین اعتبار و نیز قابلیت تهیه چاپ از پروژه ها
 • به ثبت رساندن برآورد هزینه های عمرانی و اختصاص دادن منابع به پروژه ها
 • ثبت پیش بینی بودجه های درآمدی به صورت مستقیم و یا امکان فراخوانی از بودجه های درآمدی سال های قبل
 • ثبت پیش بینی هزینه های جاری به صورت مستقیم و یا فراخوانی از بودجه های جاری سال های قبل
 • ثبت پیش بینی هزینه های عمرانی به صورت مستقیم و یا فراخوانی از بودجه های عمرانی سال های قبل
 • اختصاص دادن منابع تامین اعتبار به منظور پیش بینی بودجه هزینه های عمرانی دارای پروژه و نیز بودجه های عمرانی
 • ثبت بودجه های جاری و عمرانی و درآمدی به صورت مستقیم و یا از راه انتقال پیش بینی های ثبت شده