اموال

اموال:

اموال به بخشی از نرم افزار شرکت آمارد اختصاص دارد که به آن اموال سرمایه و غیرقابل مصرف شهرداری گفته می شود معمولا کد اموالی را که بر روی وسایل گذاشته می شود از این طروق انجام می پذیرد

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت، نرم افزار کنترل بر وضعیت دارایی های یک سازمان می باشد، این نرم افزار جهت کنترل نقل و انتقالات دارایی ها، مستهلک شدن و جایگزینی بهینه اموال استفاده می شود. دارایی ها و اموال یک سازمان می تواند نقش عمده ای در تصمیم گیری های سازمانی داشته باشد. این در حالی است  گاها دارایی ها مستهلک می شوند و یا عمر مفید ان ها به پایان می رسد و گاها از رده خارج می شوند. محاسبه هزینه استهلاک امری ضروری است که با استفاده از نرم افزار اموال و دارایی میزان قابل مدیریت می باشد. کلیه عملیاتی که بر روی یک دارایی در لحظه ورود به سازمان انجام می شود در درون نرم افزار ثبت می گردد. این عملیات می توانند شامل نام استفاده کننده، بخش مربوطه که ان اموال درون ان قرار دارد، جابه جایی ها، امانت دادن و .. می شود. که تنها با یک گزارش می توان به اطلاعات مربوط به ان اموال دسترسی پیدا کرد.