حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد:

  • امکان جداسازی پرسنل بر اساس احکام حقوقی و فرمول نویسی برای هر دسته
  • امکان تعریف مشخصات پرسنل به همراه احکام حقوقی و کسورات
  • امکان محاسبه حقوق تا 5 مرحله بصورت جداگانه
  • امکان محاسبه بیمه ،مالیات و وام ها بصورت اتوماتیک
  • امکان محاسبه معوقه و عیدی و پاداش بصورت اتوماتیک
  • ارائه تمامی گزارشات حقوق و دستمزد بصورت تجمیعی
  • امکان ارائه خروجی تامین اجتماعی و خدمات درمانی ، کسور بازنشستگی ، مالیات و بانک بصورت جداگانه
  • قابلیت لینک با نرم افزار حسابداری و انتقال سند هزینه حقوق به حسابداری